Hovawart Klub

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Magyarországi Hovawart Ebtenyesztők Országos Egyesületének Hivatalos Honlapja
Címlap Klub-Info

Alapszabály

E-mail Nyomtatás PDF

MAGYARORSZÁGI HOVAWART EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLY

 az 1999. június 4-én elfogadott, és a  2005. január 30-i,

valamint 2008. február 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

 

 Amely létrejött az 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai és az 1989. évi II. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően jogi személyiséggel bíró egyesület működésének és alapvető viszonyainak szabályozására, az 1999. június 4-én elfogadott, és a  2005. január 30-i, valamint 2008. február 10.-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alábbi tartalommal

I. Általános rész

 

1. § Az egyesület neve, székhelye, jogállása:

(1). Az egyesület neve: Magyarországi Hovawart Ebtenyésztők Országos Egyesülete

(2). Az egyesület székhelye: 1037 Budapest, Jablonka út 61/a.

(3). Az egyesület jogállása: Az Egyesület országos szervezetű jogi személyiségként az 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai és az 1989. évi II. sz. törvény rendelkezései szerint működik.

2. § Az egyesület célja : A hovawart német kutyafajta tenyésztése szigorúan az FCI által elfogadott fajtastandard alapján, valamint irányadóként a RZV (Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V) és az FCI egyéb, a tenyésztést érintő szabályzatait figyelembe véve.

Az egyesület célja továbbá, hogy a 64/1998.(XII.31.) FVM rendelet szerinti elismert ebtenyésztő szervezetté váljon. Ennek keretében az egyesület megalakulása után a rendelet 6. §-a szerint elismerés iránti kérelmet nyújt be a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, és a fenti rendelet előírásait magára nézve egyebekben is kötelezőnek tartja.

3. § Az Egyesület tevékenysége: A 2. §-ban foglalt célok megvalósítása érdekében az Egyesület feladatköre:

(1). A hovawart fajta magyarországi törzskönyvének megalapítása és rendszeres megjelentetése.

(2). A hovawart fajta tenyésztési programjának kidolgozása.

(3). Az állomány feltérképezése, bírálata, felvétele a törzskönyvbe.

(4). Célpárosítások megszervezése.

(5). Tenyésztési, etetési, sport és értékesítési információszolgáltatás és szaktanácsadás.

(6). A fajta tenyészcéljának megfelelő speciális törzskönyvezési rendszer kialakítása.

(7). Kiállítások, tenyészvizsgák, bemutatók, értékesítési lehetőségek szervezése.

(8). Szakmai képzés és továbbképzés.

(9). A nemzetközi rendezvényeket figyelemmel kíséri, ezekre tagjai figyelmét felhívja és elősegíti tagjai külföldi rendezvényen való részvételét.

(10). Érdekképviselet.

(11). Fajtavédelem, fajtapropaganda.

(12). Együttműködés más hazai kutyatenyésztő szervezetekkel.

(13). Nemzetközi kapcsolatok kiépítése.

(14). A hazai populáció javítása érdekében minőségi tenyészállatok beszerzése, egyesületi tulajdonú állomány kialakítása és forgalmazása.

(15). A fajta értékmérő tulajdonságainak megbízható előrejelzése érdekében sajátteljesítmény- és ivadékvizsgálati rendszer kidolgozása és alkalmazása.

 

II. Az egyesület tagsága

4. § Az egyesület tagjai: Az egyesület tagja lehet minden magyar, külföldi magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesület, amennyiben a közügyektől nincs eltiltva és elfogadja az Egyesület alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik és fizeti a tagsági díjat.

A tagsági viszony alapján lehetnek:

(1). Alapító tagok: Az Egyesület alapító okmányát aláíró személyek, ill. szervezetek.

(2). Rendes tagok: A tagság feltétele, hogy a tagok birtokában van legalább egy, az FCI-által elfogadott törzskönyvezett hovawart kutyának. Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján gyakorolják.

(3). Tiszteletbeli tagok: Olyan köztiszteletben álló, az egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek, akiket a közgyűlés tiszteletbeli tagokká megválaszt.

(4). Pártoló tagok: Olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesületek, akik a (2) pontban meghatározott kutyával nem rendelkeznek, de az Egyesület célkitűzéseit magukénak érzik, Alapszabályát elfogadják, az Egyesület működését támogatják.

5. § Tagsági viszony keletkezése:

(1). Alapító tagok esetében az Egyesület alapító okmányának aláírásával.

(2). Tagok esetében a tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal és egy, vagy több, az Egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő szuka vagy kan törzskönyvi bejelentésével valamint a tagdíj befizetésével létesíthető.

(3). Tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok bármelyikének javaslata alapján a közgyűlés minősített többséggel választ.

(4). Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás felajánlásával létesíthető. A felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerint, de legalább évente a tagdíj összege.

6. § Tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnik:

(1). A tag halálával. Az örökös, akinek a törzskönyvbe bejegyzett tenyészállat a tulajdonába kerül, az öröklést követő fél éven belül az ügyvezető elnökhöz intézett írásos nyilatkozatban kérheti jogfolytonosság alapján a tagsági viszony saját személyére történő átruházását.

(2). Önkéntes kilépés esetén.

(3). Bírói ítélettel a közügyektől való eltiltás esetén.

(4). Az egyesületnek az Egyesülési Törvény 20. §-ában meghatározott módon történő megszűnésével. Ebben az esetben a tagot a megszűnt Egyesület tehermentes vagyonából a tagsági viszonya alatt törzskönyvi ellenőrzésben tartott állatai átlag számának éves átlaga szerinti arányos rész illeti.

(5). Alapos okból történő kizárás esetén.

Alapos oknak minősül, ha a tag:

- tudatosan hamis adatokat közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat,

- súlyosan vét az alapszabály, vagy a tenyésztési szabályzat ellen,

- tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt, illetve másoknak tudatosan kárt okoz,

- a tagdíj és egyéb, az egyesület felé fennálló tartozása fizetésével két havi késedelembe esik, majd ezt követően írásbeli felszólításra sem egyenlíti ki azokat, vagy egyéb módon veszélyezteti az egyesület céljának megvalósítását.

- az egyesület hírnevét magatartásával, cselekedeteivel tudatosan rontja, a nála született kölyköket és kutyákat nem a tenyésztési szabályzatnak megfelelően tartja, tenyészti, különös tekintettel a kölykök kereskedőnek történő eladására.

A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban az ügyvezető elnöknél (amennyiben az indítvány az ügyvezető elnök ellen irányul a társadalmi elnöknél) kezdeményezheti, aki az ügyet kivizsgálja, ha szükséges, szakértők bevonásával véleményezi és a Közgyűlés elé terjeszti. A kizárásról a Közgyűlés dönt. A kizárt tagok az Egyesület felé semminemű igénnyel nem léphetnek fel, a Törzskönyvbe felvett kutyái nyilvántartása megszűnik. A kizárás nem érinti az Egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb, az Egyesület felé fennálló tartozás kiegyenlítésére vonatkozó követelését.

A tag kilépése, vagy kizárása esetén az egyesülettel szemben fennálló tartozásairól és követeléseiről, valamint kizárt tag esetében az Egyesületbe történő újbóli belépéséről a Közgyűlés dönt. A kizárás 1-3 évig terjedhet az eset súlyossága alapján, amit az elnökség és tenyésztési bizottság állapít meg. Amennyiben a tag a Közgyűlés döntését magára nézve sérelmesnek tartja, úgy a jogvita elbírálása ügyében bírósághoz fordulhat.

7. § A tagok jogai:

A tagokat szervezeti kérdésekben azonos jogok illetik meg.

A tag jogosult:

(l). Az Egyesület valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni.

(2). Az Egyesület ülésein észrevételezési, indítványozási és szavazati joggal részt venni, felvetéseire érdemi választ kell kapnia.

(3). A jogszabályokban előírt feltételek fennállása esetén az Egyesület bármely tagja bármely tisztségre megválasztható ill. bármely feladattal megbízható.

(4). A Közgyűlés határozatainak megfelelően élni az Egyesület által biztosított kedvezményekkel és lehetőségekkel.

8. § A tagok kötelezettségei:

(l). Az alapszabály és a tenyésztési szabályzat, és egyéb szabályzatok, a mindenkori közgyűlések által elfogadott rendelkezések betartása.

(2). Minden év március 31. napjáig előre a Közgyűlés által meghatározott mértékű, esedékes tagdíj rendszeres befizetése. Ügyintézés csak abban az attól az időponttól, amikor rendezte az éves tagdíjat.

 

III. Az egyesület szervezete

9. § A Közgyűlés

Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.

A tagok érdekeiket a Közgyűlésen közvetlen módon vagy megbízott útján gyakorolják. A Közgyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(l). Az Egyesület alapszabályának és tenyésztési szabályzatának, valamint azok módosításának elfogadása.

(2). Az Egyesület céljának és tevékenységének meghatározása.

(3). Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása.

(4). A tagdíjak és egyéb anyagi természetű tehervállalások megállapítása, a költségvetés elfogadása.

(5). Az ügyvezető elnök és gazdasági vezető beszámoltatása és beszámolójának elfogadása.

(6). A feloszlás, más szervezethez csatlakozás, átalakulás kimondása és döntés az Egyesület vagyonáról.

10. § A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + egy fő jelen van.

A határozatképtelenség miatt, azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

11. § A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, személyi kérdésekben titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel, hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Titkos szavazást kell elrendelni, ha azt a tagok egyharmada kéri.

12. § A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni (minden év március 31. napjáig). A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - indítványozza, valamint a jogszabály, vagy jelen Alapszabály azt kötelezővé teszi.

A Közgyűlésre szóló meghívót a javasolt napirenddel az ülés időpontja előtt legalább l5 nappal írásban meg kell küldeni.

 

IV. Tisztségviselők

13.§ A Közgyűlés az Egyesület ügyeinek gyakorlati intézésére tisztségviselőket választ. A választott tisztségviselők mandátuma 3 év. Újraválasztás lehetséges.

14.§ Választott tisztségviselők: az elnök, az ügyvezető elnök, a tenyésztői bizottság és a háromtagú számvizsgáló és felügyelő bizottság.

A tisztségviselőket a tagok titkos szavazással és egyszerű szótöbbséggel választják meg. A választás lefolyásáért az előzőleg egyszerű szótöbbséggel e célból megválasztott kéttagú szavazatszámláló bizottság a felelős. A szavazatszámláló bizottság tagjai semmilyen funkcióra nem jelölhetők.

Amennyiben a választott tisztségviselők közül valamelyik lemond tisztségéről, úgy a Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni és a fentiek szerint az adott tisztségre új tisztségviselőt kell választani.

15.§ Az elnök:

(1). Az elnök képviseli az Egyesületet, személyén keresztül biztosítja az Egyesület társadalmi tekintélyét.

(2). Elnököl az Egyesület közgyűlésein.

(3). Eljár az ügyvezető elnök ellen kezdeményezett fegyelmi ügyekben.

(4). Két Közgyűlés között az elnök dönt mindazon ügyekben, amelyek jogszabálynál, illetve jelen Alapszabálynál fogva nincsenek a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalva.

l6.§ Az ügyvezető elnök:

(1). Képviseli az Egyesületet más szervek előtt.

(2). A tenyésztési szabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően vezeti az Egyesület tenyésztői munkáját.

(3). Összehívja és előkészíti az Egyesület közgyűlését.

(4). Szervezi az Egyesület rendezvényeit.

(5). Intézi az Egyesület ügyeit.

(6). A 6.§. (5). pontja alapján eljár a fegyelmi ügyekben.

(7). Felel az Egyesület szabályszerű működéséért és gazdálkodásáért.

(8). Alkalmazza a munkavállalókat, ellátja a munkáltatói feladatokat.

(9). Elvégzi a bírósági bejegyeztetést.

(10). Az ügyvezető elnök feladatai végrehajtásának segítésére a feladatért viselt felelőssége fenntartásával az Egyesület tagjai közül arra alkalmas személyeket megbízhat. A megbízatás adott, konkrét feladatra szól, időtartama azonos a megbízatás határidejével.

17.§ A tenyésztői bizottság:

Összehangolja az egyesület tenyésztési programjának megvalósításával kapcsolatos feladatokat, dönt a Tenyésztési Szabályzat hatáskörébe tartozó kérdésekben, ellenőrzi az almokat, és a tenyészvizsgákon, FCI kiállításokon képviselője jelen van.

A Tenyésztési Bizottság négy tagból áll. Az Egyesület tagságának növekedésével a közgyűlés a Bizottság tagjainak létszámát növelheti. A tagokat a Tenyésztési Szabályzat elfogadása érdekében összehívott taggyűlésen, de legkésőbb 1999. december 31-éig választja meg a közgyűlés.

A Tenyésztési Bizottság elnöke a mindenkori tenyésztésvezető, akit az Egyesület tagjai közül a közgyűlés választ, a vonatkozó jogszabályban szereplő feltételeknek megfelelő jelöltek közül.

18.§ A számvizsgáló és felügyelő bizottság:

(1). Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását és működésének szabályszerűségét.

(2). Amennyiben bármilyen szabálytalanságot észlel, úgy arról tájékoztatja az ügyvezető elnököt. Az Egyesület alapvető érdekeit sértő esetekben kezdeményezi rendkívüli közgyűlés összehívását.

(3). A bizottság elnökét maguk közül megválasztja.

 

V. Az egyesület gazdálkodása

19.§ Az Egyesület bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik.

20.§ Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat tagjai közül megbízott, vagy az Egyesület által alkalmazott szakképzett, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő személy, (tov. gazdasági vezető) vagy erre jogosult szervezet végzi.

21. § A gazdasági vezető felel:

(1). Az Egyesület vagyonának kezeléséért.

(2). A számlák, könyvviteli és pénzügyi nyilvántartások, a pénzforgalom szabályszerű és szakszerű vezetéséért, intézéséért.

(3). Az ügyvezető elnökkel együtt az Egyesület gazdálkodásának jogszerűségéért.

 

VI. Az egyesület vagyona

22. § Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, követelések, valamint készpénz alkotják.

23. § Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik:

(1). Tagdíjak. A tagdíjak összegét a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2). Adományok. Adományozás keretében nyílik lehetőségük a tagoknak, pártoló tagoknak, valamint egyéb szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy a megállapított tagdíjon felüli befizetésekkel hozzájáruljanak az Egyesület tevékenységéhez nagyobb anyagi lehetőséget biztosító vagyon alap létrehozásához.

(3). Szolgáltatások bevételei. Szolgáltatásokat az Egyesület gazdasági kalkuláció alapján végezhet. Tagjai részére kedvezményt biztosíthat.

(4). Az Egyesület gazdasági vállalkozásaiból származó nyereség jellegű bevétel.

(5). Egyéb bevételek.

24. § Az Egyesület vagyona csak a 3.§.-ban felsorolt feladatokra használható a Közgyűlés határozata szerint.

25. § Az Egyesület tagdíjakból és adományokból származó bevételeit - a megszűnés esetének kivételével - nem szabad a tagok között felosztani.

26. § Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

VII. Az egyesület képviselete, jegyzése

27. § Az egyesületet az elnök, vagy az ügyvezető elnök önállóan képviseli.

28. § Az egyesület jegyzése oly módon történik, hogy az egyesület pecsétje fölé a fentiek a teljes nevüket önállóan írják.

 

VIII. Az egyesület megszűnése

29. § Az egyesület megszűnik, ha:

(1). A Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel az egyesület feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését mondja ki.

(2). A bíróság az egyesületet feloszlatja, vagy annak megszűnését megállapítja.

(3). Egyéb törvényben meghatározott esetekben.

 

IX. Záró rendelkezések

30.§ Mindazon kérdésekben, melyről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, az Egyesülési Törvény, a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó fejezetei, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

31.§ Az Egyesület felügyeletét a székhely szerint illetékes Megyei Főügyészség látja el.

 

Jelen Alapszabályt a Magyaroszági Hovawart Ebtenyésztők Országos Egyesülte 1999. június 4-én megtartott Alakuló Közgyűlésén, illetve a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.243/1999/3 sz. kijavítást elrendelő végzésében foglaltaknak megfelelően, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2005. Január 30-án, és 2008. február 10.-én megtartott Közgyűlésen a tagok egyhangú határozatukkal elfogadták.

Budapest, 2008. február 10.