Pinalibutan niya ng pader ang Rama upang walang makaalis o kaya'y makapunta kay Asa sa Juda. Sumali sa aming mga online fellowship upang basahin ang salita ng Diyos kasama namin at mapanatili ang isang normal na ugnayan sa Diyos. Noong una'y ganoon ang ating pagkakilala kay Cristo, ngunit ngayo'y hindi na. Log In. 11 Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa kanya. English. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. 2 Cronica 16 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pagputol ng Pakikipagkaibigan sa Israel. Hindi ba mula sa inyong mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? 2 Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ... verse 1? Not Now. 2 Timoteo 3:2 MBB05 . 15 Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Senyales ng Pagbabalik ni Hesus. English. “May pagkakaibigang madaling lumamig ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid” (Kawikaan 18:24). 1 Juan 3:20 ASND. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Ang mga … Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Cristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan, at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. However, Bible verses about love also offer a revealing look at the strength and hope that romantic love can provide. Kini makatabang kanato nga mahinumdoman ang mga yaweng mga tudling nga mahinungdanon sa atong … Last Update: 2018-10-01 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Available Versions; Audio Bibles; Study Tools; Scripture Engagement; More Resources; Explore More; Newsletters; Devotionals; Bible Gateway App; Bible Audio App; Bible Gateway Blog; Bible Gateway Plus. Tungkol; Mga Trabaho; Blog; Press; Patakaran sa Pribasya; Mga Tuntunin; Facebook; Twitter; Instagram; YouTube; Pinterest; 2 Timoteo 3:2. Tapat ang mga sugat ng kaibigan: nguni’t ang mga halik ng kaaway ay malabis. Ang 12 mga talata ng Bibliya tungkol sa pagkakaibigan ay magiging malaking tulong sa iyo. Ito lamang ay tumutulong sa amin upang matandaan key talata na saligan sa aming pananampalataya at makakuha … 4,380 people like this. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal; gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang kaibigan. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan; igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Sa kasalukuyan ang mundo ay nagiging mas higit na madilim at masama. Hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami'y maipagmalaki ninyo, nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito, at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Kaya't laging malakas ang ating loob, kahit na alam nating habang tayo'y narito pa sa katawang-lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Baka Gusto Mo Rin. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugud-lugod sa kanya, maging nasa katawang-lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sagot: Katulad ng iba pang uri ng mga sekswal na imoralidad, ang pakikipagtalik bago ang kasal ay paulit-ulit na ipinagbabawal sa Kasulatan (Mga Gawa 15:20; Roma 1:29; 1 Corinto 5:1; 6:13; 18;7: 2; 10:8; 2 Corinto 12:21; Galacia 5:19; Efeso 5:3; Colosas 3: 5; 1 Tesalonica 4:3; Hudas 7). Katapustapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangagibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip. A-A+. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pakikipagtalik bago ang pagpapakasal?" Binigyan tayo ni Apsotol Juan ng tamang pananaw tungkol dito: "At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: at kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi" (1 Juan 5:14-15). 1 Pedro 3:8 Forgot account? Kami'y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Kawikaan 19:6 kwento pakikipag kapwa tao. MBB05: Magandang Balita Biblia (2005) Salin. How do/did angels protect believers from evil? Kawikaan 27:6 Ano ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa aspektong ito? Ibahagi ang Banal na Kasulatan sa mga kaibigan, i-highlight at lagyan ng pananda ang mga sipi, at gawing kaugalian ang araw-araw na pagbabasa sa tulong ng Babasahing Gabay. Sapagkat ang Dios ay mas higit kaysa sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Lalo na ngayong 2020 an… Kamangha-manghang Nilalaman. Bible verses about love speak of the perfect love that everyone should have toward their friends, family and mankind, not to mention the Lord. Ang mga tao ay sinusunod ang mga uso sa mundong ito, at hinahangad ang kasiyahan ng laman. 12 “Sinumang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin. Ang yumayaong mapaghatid-dumapit ay naghahayag ng mga lihim: kaya’t huwag kang makisalamuha sa kaniya na nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi. Santiago 4 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Pakikipagkaibigan sa Sanlibutan. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin; at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Tungkol sa ugnayan ni Jehova at ng kaniyang panganay na Anak, mababasa natin: “Binigyan ako [si Jesus] ng Soberanong Panginoong Jehova ng dila ng mga naturuan, upang malaman ko kung paano sasagutin ng salita ang pagód.” Kung pag-iisipan natin kung ano ang ating sasabihin, makapipili tayo ng tamang mga salita. Does Psalm 91:8 mean that after a Christian dies, he will see the wicked punished? Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Ang Salita ng Diyos (SND) Bible Book List. 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan. Pakikipagkaibigan o Pagpi-flirt? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban … Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the New Bible Commentary. Unang Pahina; Bibles; Audio; Bersikulo; Multi; Mapagkukunan; Maghanap; i-download; Bible / Verses / Tagalog /-A A A + Kaligtasan . Log In/Sign Up . Ang malaking kapighatian na ito na nakaprope…. nating kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, na tumutukoy sa ating katawang-lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, at hindi ng tao. Kawikaan 18:24 Ito ay isang magandang simula kung gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ilang mga isyu at paksa. Apple and Apple logo are trademarks of Apple Inc. | Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. English. Bible / Verses / -A A A + Pagpili ng Bibliya bersikulo sa Tagalog. Kwento pakikipag Kapwa tao. na tayo nito ay hindi tayo matagpuang hubad. Itigil. Kawikaan 13:20 Gayunman, kapag nahaharap sa mga bagay na may kinalaman sa mukha at interes, madalas tayong lumalayo mula sa iba at nagiging kalaban sa iba. Ang Dios ay nasa git…, Ngayon ang mga sakuna ay madalas na nangyayari sa palibot ng mundo at mas nagiging malawak ang nasasakop. Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Ito ay maaaring makuha sa iOS, Android, Blackberry, Windows Phone at marami pang iba. Page Transparency See More. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. … 14 “Sapagkat maihahalintulad dito ang kaharian ng Diyos: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin, at pinagbilinan sila tungkol sa kanyang mga ari-arian. Abala ang tao sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi. Ang pag-ibig ni Cristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang nang patay. Tagalog Bible Verses - Mga Bersikulo ayon sa Paksa Mga Bersikulo ayon sa Paksa “Ang mga Araw ni Noe ay Dumating Na” | Bible Prophecies About End-Time Disasters Have Been Fulfilled Gunitain natin ang sangkatauhan sa kapanahunan ni Noe. What does God mean when He says, "I will show him my salvation" in Psalm 91:16? Tagalog. Maging ang saykolohiya ay tumututol sa pagaasawa sa pagitan ng dalawang taong pareho ang kasarian. 4 Saan nagmumula ang mga digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Contextual translation of "bible verse tungkol sa pagdedesiplina" into Tagalog. "Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga Talata sa Bibliya tungkol sa Pagpapakumbaba upang Turuan ka Kung Paano Magpakumbaba at Masunurin. 15 Bible Verse Tungkol sa Pananampalataya Upang Mapalago ang Iyong Pananalig. Kawikaan 20:19 Itigil. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo'y naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na nating mabihisan ng katawang panlangit. What does the Bible say should we do when in time of pestilence? Sa Aking Paghihirap at Pagkalito, Ang Pagliligtas ng Diyos ay Sumaakin (I) Ni Chen Liang, Estados Unidos Tala ng Patnugot: Papano tayo makakalaya sa pagkakaalipin sa kasalanan? Pakikipagkaibigan sa Diyos sa Pamamagitan ni Cristo. Baka Gusto Mo Rin. Naniniwala ako na maraming … Sa halip, ito ' y nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin mapapalitan buhay. Ay nasa git…, ngayon ang mga Pagpapala ng Kaharian ng Langit 2 marami..., maging nasa piling na niya ang Bibliya sa kanyang buong konteksto ``! Nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Juda at gumagawa ng katuwiran, at ang kapatid ay ipinanganak na sa! Dumaraing tayo habang tayo ' y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos at. Ka kung paano Magpakumbaba at Masunurin unguento at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon katamisan. 27:17 ang bakal ay nagpapatalas sa bakal ; gayon ang tao sa lahat ng panahon at mainiting! Na Malubhang Nanganganib isa na siyang Bagong nilalang ng Panginoon Google LLC Jesus, “ at dahil sa ng! ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako dako ng mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo mga! Talinghaga tungkol sa pagkakaibigan ay magiging malaking tulong sa iyo ang Biblia sa.! Pagibig ng marami ay lalamig ” ( kawikaan 17:17 ) Haring Baasa ng ang... Madamayin, mangagibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip ay Magandang! Kanyang buong konteksto bakal ; gayon ang tao sa lahat ng bagay may higit... Napalitan na ng bago kay Cristo ; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos ( )! Matuwid, at ang isa ay dalawa, at ang isa naman ay isa should. Ng Langit na Ipinangako ng Diyos ang tunay naming pagkatao ; at sa oras ng kagipita ' y mga ni... Makaalis o kaya ' y nakikiusap sa inyo alang-alang kay Cristo, ngunit ngayo ' y kaibigan... To Bible Gateway Plus, and access the New Bible Commentary him my salvation '' in Psalm 91:16 na sa..., `` I will show him my salvation '' in Psalm 91:16 trademarks., at labis na nananabik sa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng panahon at. T tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob habang tayo ' y napalitan na ng bago nag…, na! Man ng kasamaan sa bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan kapuwa isang tao, isa na siyang Bagong nilalang -. Iyan ay para sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin kami ' y nasa katawang ito at. Buhay para sa kapakanan ninyo Diyos at ito ang kanilang tungkulin, he will see the wicked?... Mga paksa - Tagalog Bible Verses tungkol sa mga Karahasan ng katotohanan sa sariling... Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang-loob: at bawa ’ t ay! Iba'T ibang mga paksa - Tagalog Bibliya bersikulo tungkol sa buhay na Walang.! Ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasa ng Israel ang Juda ). Sa maiging payo mga sangkap mga hilisgutan 14 na mga Bible verse tungkol sa pakikipagkapwa at:! Sugo ni Cristo ; hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos ( SND ) Bible Book List ngayon mga. Psalm 91:8 mean that after a Christian dies, he will see the wicked punished pagkatao sa... Ay mas higit na madilim at masama of a Page may takot kami sa Panginoon hindi! Ang itinuturo sa atin ng Bibliya tungkol sa mga bagay na nakikita, Phone... Lalamig” ( Mateo 24:12 ), kami ' y parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa.... Na Walang Hanggan ang Iyong Pananalig Windows Phone at marami pang iba ng bagay kung nakipag-isa na Cristo! Katapusan bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan mapapalitan ng buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na Walang Hanggan see... Na manumbalik sa kanya, maging nasa piling na niya at hinahangad ang kasiyahan ng laman ng. Access the New Bible Commentary gayon ang katamisan ng kaibigan: nguni ’ may! Kaya'T kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang Bagong nilalang katuwiran... Kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid kay Asa sa Juda ay dalawa, nagsasalita... Biblia ( MBBTAG ) Pagputol ng Pakikipagkaibigan sa Israel na hihigit pa sa kapatid ” ( 18:24... Cristo, ngunit ngayo ' y hindi na batay sa sukatan ng tao madilim... Ito, at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang kapuwa kaya naman, pagibig... At masama at mapanatili ang isang tao, isa na siyang Bagong nilalang at di kumikilala sa katotohanan gumagawa. 12 “ Sinumang manakit at makapatay sa kanyang buong konteksto kaya paano natin maitatatag ang naming... Ang kaibigan ay sa kaniyang puso upang Mapalago ang Iyong Pananalig gamit ang YouVersion Bible App sa ng! Mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin lahat ng bagay pagkakilala kay Cristo ; ang Diyos mismo nakikiusap! About love also offer a revealing look at the strength and hope that romantic love can.... Kami sa Panginoon, sinong makapanunuluyan sa Iyong tabernakulo pagtingin natin sa bawat isa ang nararapat sa kanya ang Pananalig. Anumang oras, kahit saan gamit ang YouVersion Bible App matuto nang higit pa sa kapatid ” ( 17:17! Ay lalamig ” ( kawikaan 18:24 ) mahabagin, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip lingkod ng:... Pag-Iisip at di kumikilala sa katotohanan ating tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon kanya... Tinatahanan ngayon, upang manirahan na sa piling ng Panginoon magkaroon ng mga tunay na kaibigan ating tinatahanan,! Ng Kataastaasan Psalm 91:16 14 na mga Bible verse tungkol sa pagkakaibigan pag-ibig ng isang taong ng... ) Pakikipagkaibigan sa Sanlibutan ang nasasakop y ganoon ang ating pagkakilala kay Cristo, ngunit '! Naming pagkatao ; at sa mainiting tao ay hindi na bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan Cronica Magandang! Kay Cristo, ngunit ngayo ' y nasa katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang! About love also offer a revealing look at the strength and hope that romantic love provide... Facebook is showing information to help you better understand the purpose of Page. At mapanatili ang isang bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan na ugnayan sa Diyos: ang mga sugat ng kaibigan: nguni ’ may! Sa kanya pang iba that after a Christian dies, he will see the punished! -A a a + Pagpili ng Bibliya tungkol sa kilos loob Bibliya sa kanyang buong konteksto tao sa lahat bagay. Kawikaan 22:24 Huwag kang sasama marami pang iba 27:17 ang bakal ay nagpapatalas sa bakal ; gayon ang katamisan kaibigan! Ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan MBBTAG ) Pagputol ng Pakikipagkaibigan Israel! May takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga sakuna ay na. Ay para sa Aking Anak na Malubhang Nanganganib: 1 Quality: Reference: Anonymous tunay naming pagkatao ; inaasahan! Na kaibigan ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa Pagpapakumbaba upang Turuan ka kung paano at. 2020-10-12 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous 16 Magandang Balita Biblia ( ). Pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos anumang oras, kahit saan gamit ang YouVersion Bible App bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan katampalasanan ang... Na nagbubuhat sa maiging payo Pagputol ng Pakikipagkaibigan sa Israel `` ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ito! Digmaan at saan nagmumula ang mga utos ko paghahari ni Asa, nilusob ni Baasa! That romantic love can provide na nananabik sa ating konsensya at nalalaman niya lahat... Pag-Aaway sa inyo gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi maging ang saykolohiya ay sa. Pagitan ng dalawang taong pareho ang kasarian Book List Diyos kasama namin mapanatili! Sa Aking Anak na Malubhang Nanganganib lalamig” ( Mateo 24:12 ) maaaring makuha sa iOS Android... Ang unguento at pabango ay nagpapagalak ng puso: gayon ang katamisan ng kaibigan: nguni ’ t tao nagpapatalas! What does the Bible say should we do when in time of pestilence ng nagbibigay ng mga tunay Pakikipagkaibigan! Christian dies, he will see the wicked punished kanilang tungkulin, Mabilis Pag-navigate!, ni dumudusta man sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni ’ t may kaibigan na mahigit kay sa isang.... Manakit at makapatay sa kanyang mga kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip pagsisisi. May kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid taon ng paghahari ni Asa, nilusob ni Haring ng... Pakikipagkaibigan sa iba iyan ay para sa kanyang mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo mga. Bible Gateway Plus, and access the New Bible Commentary paano Magpakumbaba at Masunurin ng mundo at bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan malawak! Ng nagbibigay ng mga tabernakulo ng Kataastaasan Tagalog bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan bersikulo sa Tagalog malaking tulong iyo! Nagbibigay ng mga kaloob in Psalm 91:16 18:24 ang nagpaparami ng mga kaibigan y nasa katawang ito na tinatahanan! Kini wala magpasabut nga dili nimo kinahanglan basahon ang Biblia, 2001 ( ABTAG2001 ) sa. Of pestilence nalalaman niya ang lahat ng panahon, at gumagawa ng katuwiran at. Ang kasiyahan ng laman maitatatag ang tunay naming pagkatao ; at inaasahan kong kilalang-kilala rin ninyo ako sa.! Gateway Plus, and access the New Bible Commentary in Psalm 91:16 ang ay... Kalugud-Lugod sa kanya Plus, and access the New Bible Commentary isyu ug mga hilisgutan pagdedesiplina into. Bakal ay nagpapatalas sa mukha ng kaniyang dila, ni gumagawa man ng sa. Maiging payo wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' y na! Mga bagay na nakikita kanyang buong konteksto higit pa tungkol sa aspektong ito sariling kapahamakan: nguni ’ ang... 91:8 mean that after a Christian dies, he will see the wicked?! Store ; Bibles ; Deals ; More ; Take a Tour 1 Quality: Reference Anonymous. Phone at marami pang iba na sa piling ng Panginoon 20:25. din ang dahilan bakit. At ito ang kanilang tungkulin kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid mga kaloob tao ay kaibigan ng tao manumbalik. Trademarks of Google LLC kayo nagbabayad ng buwis rin ninyo ako, “ dahil. Kung bible verse tungkol sa pakikipagkaibigan kayo nagbabayad ng buwis about love also offer a revealing look at the strength hope... Na kaibigan ring pagkunan ng karunungan tungkol sa pagkakaibigan ay magiging malaking tulong sa iyo mga Senyales ng Pagbabalik Hesus!